เจ้าของธุรกิจควรทำความเข้าใจ

การที่นักลงทุนในธุรกิจ sme จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องมีการศึกษาธุรกิจให้ดีซะก่อนศึกษาธุรกิจสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของ ต้องสร้างโครงสร้างขององค์การณ์ขึ้นมาและกำหนดแผนงานแบ่งหน้าที่เป็นสัดส่วน เช่น ผู้บริหารงาน , ฝ่ายการตลาด , ฝ่ายการเงิน , แผนกทรัพย์กรณ์บุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตและฝ่ายโฆษณา เป็นต้น ต้องหาพนักงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีใจพร้อมที่จะทำงานร่วมกันมีความซื่อสัตว์ภักดีในหน้าที่การงานและต้องมีการศึกษาค้นขว้าหาข้อมูลในทางตลาด เช่นศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่ง ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าว่าปัจจัยในการผลิตนั้นต้องลงทุนเท่าไหร่และคนงานหรือเครื่องจักรต่างๆ วัตถุดิบที่นำมาทำสินค้าส่งออก ต้องดูปัจจัยอื่นอีกมาก ในการดำเนินงานนั้นต้องมีผู้บริหารที่ดี และบุคลากรอื่นที่จะเข้ามาร่วมงานในการทำธุรกิจนั้นต้องมีความรู้ความสามารถในสายงานที่ตรงกับธุรกิจที่เราทำ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกำหนด ไม่ใช่แค่มีแบบแผนที่ดีอย่างเดียว บุคลากรที่เข้ามาร่วมงานต้องมีศักยภาพ

ทางด้านบริหารนั้นต้องดูตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ มีแนวความคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์อย่างไรต่อองค์การณ์มีความน่าเชื่อถืออย่างไร การที่ธุรกิจนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ทุกคนภายในองค์การต้องมีความสามัคคีกันพร้อมใจที่จะทำงานร่วมกัน เจ้าของกิจการต้องคิดคำนึงถึง ความพึงพอใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบใดไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายบริการ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าขององการณ์เป็นสิ่งสำคัญถ้าสินค้ามีคุณภาพก็จะสามารถดึงดูดทำให้ลูกค้ามีแรงจูงใจในการซื้อเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วยถ้ามีความน่าเชื่อถือแล้วลูกค้าก็อาจจะบอกต่อๆกันไปว่าสินค้าของเรามีคุณภาพซึ่ง ณ จุดนั้นก็จะส่งผลทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากขึ้น