บัญชีจัดว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างมากต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ

เส้นทางอาชีพนักบัญชีต่อยอดไปไหนได้บ้าง